นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Navtable ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ หลักความจำเป็น ความได้สัดส่วน และการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณชนรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดย Navtable เพื่อดำเนินการให้บริการ

1.การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย Navtable

ในการให้บริการของ Navtable มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา (ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Identified or Identifiable Person) อาทิ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการเงิน ข้อมูลประวัติส่วนตัว เป็นต้น ทั้งจากเจ้าของข้อมูลที่ได้รับมาโดยตรงและจากแหล่งอื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมถึงข้อมูลทีมงาน Navtable คู่สัญญา ผู้ประกอบธุรกิจ ประชาชน และนิติบุคคลอื่น เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของ Navtable ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของ Navtable เป็นไปเพื่อการให้บริการ เช่น การให้ข้อมูลประกอบการลงทุนในกองทุนรวม หรือ ช่องทางการลงทุนอื่นๆ
โดย Navtable จะจัดเก็บและใช้ ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าทีจําเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามทีกฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น

3.หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Navtable ให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามระดับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนำเทคโนโลยีป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leak Prevention) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทุกประเภท ภายใต้หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) โดยเป็นการดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง และชัดเจน มีการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเก็บข้อมูลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยเมื่อหมดความจำเป็น Navtable จะดำเนินการทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อไป
นอกจากนี้ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก ต้องดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงอันเป็นการดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของ Navtable หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Navtable หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ

4.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Navtable ตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ิ
ทั้งนี้ การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการพิจารณาดำเนินการของ Navtable ดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Navtable อาจปฏิเสธในการดำเนินการตามคำขอในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว สามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

5.การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Navtable

Navtable จะพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดย Navtable จะเผยแพร่นโยบายฉบับที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ของ Navtable ต่อไป

6.ช่องทางการติดต่อ

Website : www.navtable.com
Email : [email protected]